Start

KANCELARIA

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawniczych na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna obejmuje m.in. pozasądowe rozwiązywanie sporów, reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami, udzielanie porad, konsultacji prawnych, sporządzanie umów, regulaminów i opinii prawnych, obsługa prawna firm, obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, prowadzenie spraw w e-sądzie.

Kancelarię cechuje wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, rzetelność, terminowość, skuteczność oraz duże zaangażowanie. Pomoc prawna udzielana jest Klientom w sposób kompleksowy oraz gwarantujący indywidualne podejście do każdej sprawy.

Usługi świadczone są w ramach doraźnej pomocy prawnej, a w odniesieniu do przedsiębiorstw czy jednostek administracji publicznej jako stała, bieżąca obsługa prawna świadczona w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, jak również na odległość m.in. za pośrednictwem Internetu.

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami radcowskimi i adwokackimi oraz notariuszami, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, geodetami oraz specjalistami z innych dziedzin w zakresie koniecznym do zapewnienia Klientom pełnej i profesjonalnej obsługi prawnej.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług.

O MNIE

Radca prawny Katarzyna Gruszczyńska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Wykonywała również zawód asystenta sędziego. Świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym, a także zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej, posiadając duże doświadczenie we wskazanym zakresie.

Pomoc prawna obejmuje bieżące doradztwo prawne, stałą bądź doraźną obsługę prawną, reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, w postępowaniu przedsądowym i pozasądowym, w negocjacjach, sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, regulaminów.

Występuje również jako obrońca w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz wykroczeniowych. Włada językiem angielskim; również prawniczym (certyfikat TOLES Higher). Prowadzi sprawy poprzez e-sąd.
Zainteresowania: piesze wędrówki, rower, film, książka, kulinaria.

ZAKRES USŁUG

Kompleksowa pomoc prawna w szczególności w zakresie dziedzin prawa:

Prawo cywilne

Obejmuje szeroki zakres stosunków prawnych i spraw między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami czy jednostkami administracji publicznej; m.in.: umowy, w tym umowy konsumenckie (sporządzanie, opiniowanie, egzekwowanie), sprawy o zapłatę, reklamacje, sprawy z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego oraz praw rzeczowych; zasiedzenia nieruchomości, uwłaszczenia, eksmisje, rozgraniczenia, służebności drogi koniecznej i przesyłu, zniesienia współwłasności, ustalanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, zarząd współwłasnością, odwołania darowizny, ochrona własności i posiadania, sprawy wieczystoksięgowe, ochrona dóbr osobistych.

Prawo spadkowe

Sprawy m.in.: nabycie spadku, dział spadku, zachowek, testamenty – sporządzanie, obalanie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia, odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, sprawy z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, wykonanie zapisu i polecenia testamentowego, w tym zapisu windykacyjnego, spis inwentarza, zabezpieczenie spadku, ustanowienie kuratora spadku.

Prawo rodzinne

Sprawy m.in.: należności alimentacyjne – podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowy majątkowe małżeńskie, podziały majątku; ustalenie nierównych udziałów, uzyskanie nakazu wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, władza rodzicielska, zarząd majątkiem dziecka, kontakty z dzieckiem, ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora i opiekuna.

Odszkodowania

Sprawy m.in.: dochodzenie odszkodowań, rent z tytułu utraty zdolności do pracy, rent dla członków rodziny zmarłego, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, zadośćuczynienia za doznane krzywdy od ubezpieczycieli z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i cierpienia doznanych wskutek błędów medycznych; nadto z tytułu wypadków w gospodarstwach rolnych, nieszczęśliwych wypadkach losowych w postaci upadków, pośliźnięć na oblodzonym, ośnieżonym czy uszkodzonym chodniku, z tytułu szkód powstałych w wyniku osuwisk, powodzi, odszkodowania z tytułu AC, OC (samochód zastępczy, utrata wartości rynkowej pojazdu, naprawa w ASO), odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy (słupy, urządzenia przesyłowe).

Prawo pracy

Sprawy m.in. z zakresu: wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia dyscyplinarne, grupowe, przywrócenie do pracy, uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia, odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wypadki przy pracy, w drodze z pracy lub do pracy (odszkodowania, renty), kary porządkowe, umowy o zakazie konkurencji, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, sporządzanie regulaminów pracy, umów szkoleniowych, odszkodowania za zniszczone mienie pracodawcy, układy zbiorowe pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy m.in. o: emerytury, emerytury rolnicze, wcześniejsze emerytury, zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe, przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo gospodarcze i handlowe

Sprawy obejmujące m.in. zakres: zakładanie działalności gospodarczej, w tym spółek cywilnych i handlowych, rejestracja spółek, przekształcenia podmiotów gospodarczych, podziały, rozwiązania i likwidacja spółek, postępowanie upadłościowe. Wnioskowanie i przygotowanie do zgłoszeń zmian w KRS, sporządzanie uchwał organów spółek, zmiany umowy spółek, statutów, obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń; wyłączenia wspólników, zaskarżanie uchwał organów spółek, sporządzanie umów i rozwiązywanie sporów między wspólnikami, udziałowcami, członkami organów spółek. Kompleksowa obsługa firm, dochodzenie roszczeń (w tym przed e-sądem), doradztwo, opiniowanie i przygotowanie oraz zabezpieczenie umów, reprezentowanie przed sądami, urzędami, kontrahentami, negocjacje, podejmowanie działań w celu pozasądowego załatwiania spraw.
Ponadto Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów takich jak wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje.

Prawo administracyjne

Sprawy obejmujące m.in. postępowania przed organami administracji publicznej, reprezentacja i sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, skarg na przewlekłość postępowania administracyjnego, zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, skarg do sądów administracyjnych, w tym skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; w szczególności z zakresu dziedzin prawa – gospodarki nieruchomościami (opłaty za użytkowanie wieczyste, adiacenckie, wywłaszczenia), zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych, podatkowego. Obsługa organów administracji publicznej, jednostek sektora finansów publicznych – doradztwo, opiniowanie, sporządzanie projektów uchwał, umów, decyzji, postanowień.

Prawo karne, karne skarbowe i wykroczeń

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, postępowanie o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych, uzyskanie listu żelaznego. Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, prywatnych; sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, dochodzenie odszkodowania, nawiązki w procesie karnym. Postępowanie wykonawcze w zakresie spraw m.in.: zarządzenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zarządzenie zastępczej kary, dozór elektroniczny, uznanie środków karnych za wykonane, rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego i kosztów sądowych, zatarcie skazania, ułaskawienie. Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub internowanie bądź wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji unieważnionej w trybie przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wymieniony zakres usług nie stanowi katalogu zamkniętego, albowiem Kancelaria jest przygotowana do podjęcia działań również w sprawach niezwiązanych w wymienionymi wyżej zagadnieniami prawnymi.

WYNAGRODZENIE

Kancelaria oferuje możliwość ustalenia wynagrodzenia:

Ryczałtowego – w sprawach o znanym z góry lub możliwym do przewidzenia zakresie zlecenia oraz czasu pracy z nim związanej. Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest w szczególności w usługach stałego doradztwa prawnego m.in. na rzecz podmiotów gospodarczych przy przyjęciu stałej, z góry określonej stawki ryczałtu bądź stałej stawki ryczałtu obejmującej przewidzianą z góry ilość godzin oraz kwotę ewentualnego wynagrodzenia po przekroczeniu ryczałtu.

Za prowadzenie sprawy – ustalane jest indywidualnie i uwarunkowane w zależności od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz niezbędnego nakładu pracy.

Success fee – za pomyślny wynik sprawy, w szczególności w sprawach o roszczenia odszkodowawcze i o zadośćuczynienie możliwe jest odpowiednie obniżenie wynagrodzenia wstępnego przy jednoczesnym ustaleniu pozostałego wynagrodzenia w postaci części uzyskanego dla Klienta roszczenia.

Kancelaria dopuszcza możliwość rozkładania wynagrodzenia za świadczone usługi na raty.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA

ul. 700 – lecia 4/21, 38-100 Strzyżów
(budynek naprzeciwko szpitala)

tel. 694 758 430
e-mail: gruszczynska@kancelaria-strzyzow.pl

Jestem na Facebooku

Godz. otwarcia:
pn.- pt. 8:00 – 16:00
(mile widziany uprzedni kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania)

Poza ww. godz. oraz ewentualnie w soboty po uprzednim uzgodnieniu.

REGON 362707064
NIP 819 155 58 64

Numer rachunku bankowego:
Mbank S.A. 42 1140 2004 0000 3202 7577 0024

Bezpłatny parking za budynkiem

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close